Сигурни ли сте?
Грешка
Проблем в комуникацията със сървъра. Моля уведомете администратор
Централен депозитар 2017- 2018
Status: StandBy
Добре дошли в CSDLEI

CSDLEI е онлайн система за подаване на заявки за издаване на LEI кодове от KDDLEI

LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица, който се състои от 20 буквено-цифрови знака и е уникален. Присвоява се един единствен път, не може да се използва повторно, в случай че юридическото лице на което е присвоен е прекратено. Всеки LEI е свързан с ключови идентификационни данни – наименование на ЮЛ, седалище, адреси, правна форма, дружество-майка и др. Това позволява активните на световните пазари ЮЛ да се идентифицират по един унифициран начин, като се изостави практиката едно и също ЮЛ да се идентифицира на различните пазари с разнообразни абревиатури, кратки или по-дълги названия.

Инициативата за формиране GLEIS (Global Legal Entity Identifier System), e поета от FSB (Financial Stability Board) по искане на групата на Г-20 след негативния опит в идентификацията на заинтересованите страни в областта на финансовите транзакции по време на последната финансова криза. Чрез GLEIS, с помощта на уникален идентификационен код в глобален мащаб, се дава възможност на бързото и категорично идентифициране на:

  • Директни заинтересовани страни в областта на финансовите транзакции (т. нар Ниво 1). Данните в рамките на това ниво дават отговор на въпроса "кой кой е", включва данни за името на юридическото лице, номер в търговския регистър или в съответния търговски регистър, където този номер е регистриран, номер по ДДС, правна форма
  • Комплексни корпоративни сдружения (т. нар Ниво 2). Данните в рамките на това ниво дават отговори на въпроса "кой е собственик на кого". По-конкретно, юридически лица, които имат или придобиват LEI, трябва да оповестят информация за предприятието-майка. Базисен критерий за такива отношения е изготвянето на консолидираните финансови отчети, в съответствие с международните счетоводни стандарти.

Практическото реализиране на системата е възложено и се осъществява от GLEIF (global LEI Foundation ), организация с нестопанска цел, основана през юли 2014 г. Дейността и се контролира от ROC (Regulatory Oversight Committee), който включва над 60 регулаторни органи от различни държави от всички краища на света. От своя страна GLEIF лицензира LOU (Local Operating Unit), които в рамките на строги регулаторни и процесуални изисквания, осъществяват дейността по присвояване и поддържане на LEIs. LOU могат да предоставят своите услуги на територията на съгласуваните с GLEIF юрисдикции. От своя страна LOU могат да реализират услугите си в дадена юрисдикция чрез местен Регистрационен агент (РА). Това улеснява местните ЮЛ, тъй като заплащането на таксите е в местна валута, избягват се таксите за скъпи презгранични валутни транзакции, а контактите с РА се осъществяват на роден език и всички евентуални казуси се решават по-експедитивно.

Централен депозитар АД осъществява дейност в качеството си на РА на KDD – Central Securities Clearing Corporation.

За въпроси относно издаването на LEI кодове:

тел: (+359 2) 939 19 88

тел: (+359 2) 939 19 81

e-mail: lei@csd-bg.bg

Присвояването и поддържането на LEI - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ